. mp3

550 .
:
- 1-3
- - 3-5
120

8 (495) 532-44-71
8 (910) 478-81-08

: - , - . , . - .

!

1013

Ïîìíèòå òàêóþ ñòàðèííóþ è î÷åíü ñìåøíóþ òåëåïåðåäà÷ó - "Âåñåëûå ðåáÿòà"? Òîãäà íàâåðíÿêà ïîìíèòå è îäíîãî èç ñàìûõ êîëîðèòíûõ åå ïåðñîíàæåé è àâòîðîâ - Ëåîíèäà Ñåðãååâà, íûíå ñàìîãî "êðóïíîãî" è âåñåëîãî áàðäà Ðîññèè.

 

Ñìåøíûå ïåñíè ïèñàòü òðóäíåå âñåãî: ÷óòü âëåâî - íå ñìåøíî, ÷óòü âïðàâî - ïîøëî. Íàó÷èòüñÿ ýòîìó íåâîçìîæíî, ýòî äîëæíî áûòü äàíî îò ïðèðîäû. Ëåîíèäó Ñåðãååâó ïîâåçëî - ó íåãî åñòü ýòîò äàð è îãðîìíîå êîëè÷åñòâî þìîðèñòè÷åñêèõ ïåñåí.

 

Ñåðãååâ äàâíî ïåðåðîñ ÷èñòî áàðäîâñêîå àìïëóà è ÿâëÿåòñÿ â ïîëíîì ñìûñëå ýñòðàäíûì àðòèñòîì. Åìó óäàëîñü íàùóïàòü òó ãðàíü, êîãäà ïåñíè, íàïèñàííûå äëÿ ñåáÿ, ñòàíîâÿòñÿ áëèçêèìè è íóæíûìè ëþäÿì ñîâåðøåííî íåçíàêîìûì è ðàçíûì.

 

1. Èç àëüáîìà "Ñëóøàÿ êîíöåðò ïî ïåðåïèñêå"

1 (1) "ß - ýòî ÿ! À âû?.." (Ë.Ñåðãååâ)

2 (2) Ïî ïîâîäó âûðâàííîãî çóáà (Ë.Ñåðãååâ)

3 (3) "Ëåçóò â ãîëîâó ìûñëè ñåðûå..." (Ë.Ñåðãååâ)

4 (4) Íàðîäíàÿ (Ë.Ñåðãååâ)

5 (5) Íàâåÿííîå ïðÿìîé òðàíñëÿöèåé (Ë.Ñåðãååâ)

6 (6) "Âîò ôîòîãðàôèÿ..." (Ë.Ñåðãååâ)

7 (7) "Ñàìîëåòèêè ëåòåëè..." (Ë.Ñåðãååâ)

8 (8) "Ñèäèò íà ïàðàïåòå äóðà÷îê..." (Ë.Ñåðãååâ)

9 (9) "Ýé, ÿìùèê! Õëåñòíè ïîêðó÷å..." (Ë.Ñåðãååâ)

10 (10) ×åãî-òî ïðî îõîòó ñ íåîõîòîé (Ë.Ñåðãååâ)

11 (11) Äðóçüÿ (Ë.Ñåðãååâ)

12 (12) "Íà ãîðå, íà ãîðî÷êå..." (Ë.Ñåðãååâ)

13 (13) Íî÷íàÿ áàëëàäà (Ë.Ñåðãååâ)

14 (14) Âîñåìüäåñÿò äåâÿòûé ãîä (Ë.Ñåðãååâ)

2. Èç àëüáîìà "... È æèâà åùå äóøà"

1 (15) "Îé, áåãóò, áåãóò ëîøàäêè..." (Ë.Ñåðãååâ)

2 (16) "À âî ïîëå..." (Ë.Ñåðãååâ)

3 (17) Ïîäóñòàâ îò îäèíî÷åñòâà (Ë.Ñåðãååâ)

4 (18) Òðåõêîëåñíûé ñî çâîíêîì (Ë.Ñåðãååâ)

5 (19) Îñåíü (Ë.Ñåðãååâ)

6 (20) "Ôóðû áîëüøåãðóçíûå..." (Ë.Ñåðãååâ)

7 (21) Ïàìÿòü-2 (Ë.Ñåðãååâ)

8 (22) Âåðñàëü (Ë.Ñåðãååâ)

9 (23) "Äîãîðàåò ñèãàðåòà..." (Ë.Ñåðãååâ)

10 (24) Çåëåíîå íåáî (Ë.Ñåðãååâ)

3. Èç àëüáîìà "Ñíèìàåòñÿ êèíî"

1 (25) Ñíèìàåòñÿ êèíî (Ë.Ñåðãååâ)

2 (26) "À ÿ íà ìèòèíãè õîæó..." (Ë.Ñåðãååâ)

3 (27) Ïåñíÿ ïðî ëþáèìûõ æèâîòíûõ (Ë.Ñåðãååâ)

4 (28) Çàïëûâ (Ë.Ñåðãååâ)

5 (29) Ãîðîäñêîé ðîìàíñ (Ë.Ñåðãååâ)

6 (30) Àíòàëèÿ (Ë.Ñåðãååâ)

7 (31) Êèòàé (Ë.Ñåðãååâ)

8 (32) Êàðàâàí (Ë.Ñåðãååâ)

9 (33) Ñâàäüáà ¹ 1 (Ë.Ñåðãååâ)

10 (34) Ñâàäüáà ¹ 2 (Ë.Ñåðãååâ)

11 (35) Ñâàäüáà ¹ 3 (Ë.Ñåðãååâ)

4. "Ïðîìåæóòî÷íûé ôèíèø". Äèñê 1

1 (36) "Êàïëè áüþò…" (Ë.Ñåðãååâ)

2 (37) "Çà ðåêîþ ãäå-òî…" (Ë.Ñåðãååâ)

3 (38) Êàðàâåëëà (Ë.Ñåðãååâ)

4 (39) Ãóñàð íà áàëó (Ë.Ñåðãååâ)

5 (40) "Äîì íà êðàþ çåìëè..." (Ë.Ñåðãååâ)

6 (41) "Ìàðò, àïðåëü è ìàé..." (Ë.Ñåðãååâ)

7 (42) Ïèñüìî (Ë.Ñåðãååâ)

8 (43) Õîêêåé (Ë.Ñåðãååâ)

9 (44) Êîëîêîëåíêà (Ë.Ñåðãååâ)

10 (45) "Ïåðåëåñêîì-ëåñîì..." (Ë.Ñåðãååâ)

11 (46) "Àõ, êàêàÿ äåâóøêà..." (Ë.Ñåðãååâ)

12 (47) Îäèí äåíü æåíùèíû (Ë.Ñåðãååâ)

13 (48) Ïàìÿòü-1 (Ë.Ñåðãååâ)

14 (49) Ïîïåâêè (Ë.Ñåðãååâ)

5. "Ïðîìåæóòî÷íûé ôèíèø". Äèñê 2

1 (50) Êîëûáåëüíàÿ îðàòîðèÿ (Ë.Ñåðãååâ)

2 (51) Áåãñòâî Íàïîëåîíà (Ë.Ñåðãååâ)

3 (52) "Êàìåíü ïîäöåïèë íîñêîì ÿ..." (Ë.Ñåðãååâ)

4 (53) Âîðîòèëàñü èç ïîõîäà (Ë.Ñåðãååâ)

5 (54) "À ïåðâûìè óéäóò òîëñòûå..." (Ë.Ñåðãååâ)

6 (55) "Âûõîæó ââå÷åðó ñ ïóëåìåòîì..." (Ë.Ñåðãååâ)

7 (56) Ïàðîõîä (Âàä.Ìèùóê - Ë.Ñåðãååâ)

8 (57) "À â ñòðàíå äóðàêîâ..." (Ë.Ñåðãååâ)

9 (58) Sex-Shop (Ë.Ñåðãååâ)

10 (59) Âåòåð (Ë.Ñåðãååâ)

11 (60) Ñâàäüáà ¹ 4 (Ë.Ñåðãååâ)

12 (61) Òðàìâàé÷èê (Ë.Ñåðãååâ)

13 (62) Ðîäíÿ (Ë.Ñåðãååâ)

14 (63) Ñâàäüáà ¹ 5 (Ë.Ñåðãååâ)

15 (64) Áàêåí (Ë.Ñåðãååâ)

16 (65) "À åùå..." (Ë.Ñåðãååâ)

17 (66) "Ó ìîåãî îêíà..." (Ë.Ñåðãååâ)

6. "Êðàñíûé ìÿ÷èê"

1 (67) "ß ñèæó íà ïåíüêå..." (Ë.Ñåðãååâ)

2 (68) Ñàìîëåòèê (Ë.Ñåðãååâ)

3 (69) "Ñðóáèëè äåðåâî..." (Ë.Ñåðãååâ)

4 (70) "×òî âíóòðè òåáÿ, äðóæîê..." (Ë.Ñåðãååâ)

5 (71) Êðàñíûé ìÿ÷èê (Ë.Ñåðãååâ)

6 (72) Ñèíü-ñîí (Ë.Ñåðãååâ)

7 (73) Áàõ÷èñàðàé (Ë.Ñåðãååâ)

8 (74) Âûêëþ÷èëè ëàìïî÷êó (Ë.Ñåðãååâ)

9 (75) Êàðòèíà (Ë.Ñåðãååâ)

10 (76) Êàëåíäàðíàÿ ëåòîïèñü (Ë.Ñåðãååâ)

11 (77) Ïåñíü î Íèêîëàåâå (Ë.Ñåðãååâ)

12 (78) "Öèôåðáëàò, âçáóäîðàæåííûì åæèêîì..." (Âàë.Ìèùóê - Ë.Ñåðãååâ)

13 (79) Âåíöåíîñíàÿ ïòèöà (Ë.Ñåðãååâ)

14 (80) Íî÷íàÿ ïåñíÿ (Ë.Ñåðãååâ)

1013